Tre måneder efter at Boeing anmodede om aktindsigt i alle dokumenter i relation til den danske kampfly-evaluering, er Boeings advokater og Forsvarsministeriet ingen gang blevet enige om præcis hvad anmodningen skal omfatte for at ministeriet kan behandle den. Det fremgår af korrespondancen mellem Boeing advokater hos Bech-Bruun og Forsvarsministeriets kampflykontor om aktindsigtsanmodningen fra Boeing – som nytkampfly.dk har fået aktindsigt i.

En korrespondance, som også viser, at parterne har omtrent lige stor andel i at sagsbehandlingen går lidt trægt.

Boeing vil have materialet for at kunne vurdere, om de skal lægge sag an mod Danmark. De er nemlig trætte af de beregninger for samlede levetidsomkostninger, som kampflykontoret nåede frem til i det beslutningsgrundlag, som den daværende Venstre-regering lagde frem den 12. maj i år. Beregninger som viser, at levetidsomkostningerne for F-35 kun er halvt så store som for F-18 og Eurofighter. Beregninger som derfor bliver brugt af F-35 producenten Lockheed Martin i den canadiske konkurrence.

Da de danske oplysninger således ikke overraskende bliver brugt af konkurrenten i andre konkurrencer, så vil Boeing gerne have udleveret dokumenterne så hurtigt som muligt. Og omkring 2,5 måned efter at Boeing den 15. september indsendte sin aktindsigtsanmodning var Boeing-topchefen Tom Bell i sidste uge i Danmark for at lægge pres på Forsvarsministeriet for at få ministeriet til at rubbe neglene.

Omfattende aktindsigt
Sagen er imidlertid den, at Boeings advokater og Forsvarsministeriet allerede er i dialog om anmodningen og har skrevet adskillige breve til hinanden og afholdt et enkelt møde. Det viser nytkampfly.dk’s aktindsigt.

De er dog ikke kommet særlig langt. Indtil videre er man fortsat igang med at diskutere hvor vidtfavnende eller indsnævret Boeings anmodning bør være for at ministeriet kan behandle den.

Det er nemlig en ganske omfattende aktindsigtsanmodning, som Bech-Bruun på vegne af Boeing sender til Forsvarsministeriet den 15. september. I anmodningen skriver man:

“Hermed indgives der anmodning om aktindsigt i ovenstående processer og behandling af sagen hos Forsvarsministeriet og ministeriets underlagte styrelser, myndigheder, mv., så som eksempelvis Nyt Kampfly Kontor/Nyt Kampfly Program, Forsvarskommandoen, Værnsfælles Kommando, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse/Forsvarets Materiel tjeneste, Flyvertaktisk Kommando/Flyverstaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Der anmodes i den forbindelse om aktindsigt i grundlag, evalueringer og beslutninger, herunder i den politiske proces og beslutning, for den fulde periode fra 2005 til og med 2016.”

og

“Der anmodes hermed om aktindsigt i aktlister og alle akter, herunder bl.a. men ikke ud tømmende, evalueringslister og evalueringstapporter for alle tre tilbudsgivere/kandidater og for alle fire hovedkriterier samt øvrige evalueringsparametre og underliggende delkriterier, den militære sammenfatning/indstilling, Forsvarsministeriets og dets underliggende myndigheder og styrelsers beslutningsgrundlag, responsa, notater, mødereferater, al korrespondance og akternes journallister, registre og andre fortegnelser vedrørende sagen, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle akter i sagen vil blive stillet til rådighed.

Endvidere anmodes der hermed om aktindsigt i alle udvekslede beslutningsgrundlag, responsa, notater, mødereferater, al korrespondance og akternes journallister, registre og andre fortegnelser vedrørende sagen, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle akter i sagen vil blive stillet til rådighed for Forsvarsministeriets samarbejde med eksterne rådgivere og konsulenter, herunder eksempelvis Rand Europe, QinetiQ og Votderman Consultancy, Deloitte, McKinsey & Company, rådgivningsvirksomheden Struensee & Co og Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.”

Indgå i dialog
Forsvarsministeriet svarer 11 dage senere, at anmodningen virker en anelse omfattende og resourcekrævende. Derfor vil man gerne hjælpe Boeing med at præcisere anmodningen:

“Forsvarsministeriet vurderer, at der er tale om en særdeles omfattende og ressourcekrævende anmodning om aktindsigt. Set i lyset af den særlige interesse The Boeing Company måtte have i at få udleveret relevante dokumenter om kampflyanskaffelsen, vil Forsvarsministeriet meget gerne indgå i en dialog, hvor I får mulighed for nærmere at præcisere og prioritere hvilke dokumenter, der ønskes aktindsigt i. Dette vil give Forsvarsministeriet mulighed for at identificere og behandle de prioriterede dokumenter under hensynstagen til et forholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug.”

Det bliver i et brev fra advokatfirmaet to dage senere udlagt som om ministeriet har anerkendt Boeings ret til aktindsigt.

“Det modtagne brev af 26. september 2016 forstås således, at det hermed på vegne af Forsvarsministeriet er meddelt, at retten til aktindsigt for The Boeing Company anerkendes.”

Og advokatfirmaet erklærer sig parat til at indgå i en dialog om prioriteringen af de mange oplysninger:

“På baggrund af den fremsatte anmodning om dialog vedrørende imødekommelse af aktindsigtsanmodningen og det hertil knyttede materiale kan vi bekræfte, at vi på vegne af The Boeing Company naturligvis er indstillet på at indgå i en dialog omkring prioritering af alle sager, dokumenter, oplysninger og akter i enhver form, som er omfattede af anmodningen.”

Advokatfirmaet mener dog også, at visse dokumenter sagtens kan fremsendes med det samme – inden man holder et møde om sagen:

“Indledningsvis vil vi anmode om, at aktlisterne for de omfattede sager, akter, dokumenter og tilgåede oplysninger til Forsvarsministeriet og ministeriets styrelser, myndigheder, kontorer mv. fremsendes, idet disse må anses for at være udarbejdet løbende og derfor må foreligge, så de kan fremlægges uden videre, jf. herved offentlighedsloven § 15. Herefter imødeses forelæggelse af besvarelser på RFI, SRFI og RBI. Denne prioritering skal dog ikke anses for på nogen måde at hindre Forsvarsministeriets fremlæggelse af øvrige akter, som måtte være klar til fremsendelse, idet vi forudsætter, at alle dokumenter forelægges løbende, når de er klar til dette.”

Forhastede konklusioner
14 dage senere svarer Forsvarsministeriet, at advokatfirmaet drager forhastede konklusioner. Ministeriet har skam ikke imødekommet anmodningen endnu. Den er først ved at blive skåret til, så den kan behandles uden et uforholdsmæssigt stort tids- og ressourceforbrug.

“Det bemærkes i den forbindelse, at Forsvarsministeriet ikke har truffet afgørelse om, hvorvidt anmodningen om aktindsigt, som angivet, kan imødekommes. Forsvarsministeriet konstaterede i brevet den 26. september 2016, at anmodningen var af særdeles omfattende og ressourcekrævende karakter.

Forsvarsministeriet inviterede på den baggrund dig til på vegne af The Boeing Company at indgå i en dialog med henblik på at få præciseret anmodningen således, at ministeriet ville kunne få mulighed for at identificere og behandle anmodningen under hensynstagen til et forholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug.”

Ministeriet er derfor ikke parat til at fremsende aktlister:

“I relation til ovenstående bemærkes, at det er Forsvarsministeriets opfattelse, at anmodningen, som fremsat, bør konkretiseres og præciseres yderligere for at kunne identificere og behandle anmodningen under hensynstagen til et forholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug. Hertil kommer, at sags- og aktlister i relation til kampflyanskaffelsen vil kunne indeholde fortrolige oplysninger, der følgelig i sig selv vil fordre et omfattende tids- og ressourceforbrug at behandle.”

I stedet inviterer ministeriet til et afgrænsnings- og præciseringsmøde:

“Forsvarsministeriet vil på den baggrund hermed gentage tilbuddet om at invitere dig til et møde i Forsvarsministeriet med henblik på i første omgang at få afgrænset og præciseret anmodningen under hensyntagen til et forholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug. Først på baggrund af en sådan præcisering vil det være muligt at indgå en substansdrøftelse om prioritering og løbende fremlæggelse af akter. Såfremt der ikke foretages en afgrænsning og præcisering af anmodningen, vil der træffes afgørelse efter offentlighedslovens § 9 på det foreliggende grundlag.”

Vil blive afslået
Som vi har været inde på tidligere, så handler paragraf 9 netop om en myndigheds tids- og ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsanmodning:

“§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal
1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og
2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.
Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang
1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller
2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign.”

Så hvis ikke Bech-Bruun og Boeing kan finde ud af at få anmodningen præciseret, så vil den blive afslået.

Den besked forstår Bech-Bruun advokaterne, og den 28. oktober mødes parterne så i Forsvarsministeriet. Til stede er to advokater fra Bech-Bruun, tre personer fra kampflykontoret i Forsvarsministeriet og to personer fra Kammeradvokaten – der som bekendt er statens advokat.

Efter lidt tovtrækkeri om formuleringerne, kommer et endeligt referat af mødet på plads. Heraf fremgår det, at Boeing og Bech-Bruun ikke mener paragraf 9, stk 2, nr 1 – blandt venner kaldet ressourcereglen – overhovedet kan bruges i denne sag:

“Peter Stig Jakobsen (advokat hos Bech-Bruun, red.) forklarede, at det var Bech-Bruuns overbevisning, at Boeing har en væsentlig og individuel interesse, som udelukker, at anmodningen kan afvises med henvisning til ressourcereglen i offentlighedsloven. Peter Stig Jakobsen bemærkede, at anmodning om aktindsigt af 15. september 2016 er indgivet med henvisning til alle gældende regler for aktindsigt, herunder tillige forvaltningslovens bestemmelser.”

Bech-Bruun advokaterne ender dog med at bede om en række ting, som Bech-Bruun håber kan hjælpe dem og Boeing med at få afgrænset anmodningen:

“Peter Stig Jakobsen (advokat hos Bech-Bruun, red.) understregede, at det havde været et godt møde og en god dialog, men bemærkede, at de ikke kunne afgrænse anmodningen endnu. Bech-Bruun bemærkede, at de ønskede følgende med henblik på eventuelt at kunne afgrænse anmodningen:

1) en oversigt over hovedspor i typevalgsprocessen,

2) De overstregede oplysninger i den offentligt tilgængelige version af den samlede typevalgsrapport, som specifikt vedrører F/A-18F Super Hornet og

3) eventuelle oplysninger om, hvad der ikke er blevet lagt vægt på i evalueringen, eksempelvis industri før 2014.”

Det er Forsvarsministeriet parat til at se på:

“Jonas Märcher Ottosen (kontorchef i Forsvarsministeriets kampflykontor, red.) tilkendegav, at Nyt Kampfly Program er villig til at se på de tre måder at skære sagen til på, men bemærkede, at såfremt Boeing måtte ønske en afgørelse på det foreliggende grundlag, ville Bech-Bruun skulle berede sig på at få en afgørelse efter ressourcereglen. Det blev understreget, at Nyt Kampfly Program var indstillet på en konstruktiv dialog og derfor ville arbejde videre med de tre identificerede områder. Det blev bemærket, at Nyt Kampfly Program ville vende tilbage inden for nogle uger med hensyn til de ønskede lister, men at der ville være behov for at anmode leverandøren, U.S. Navy International Programs Office, om tilladelse til at frigive de overstregede oplysninger om F/A-18F Super Hornet i den samlede evalueringsrapport til Boeing. Når Bech-Bruun har fået en tilbagemelding fra Nyt Kampfly Program, må Bech-Bruun vurdere, om de herefter kan afgrænse anmodningen.”

Kan ikke medtages
Da Bech-Bruun modtager det første udkast til referat beder man om at formuleringen “nogle uger” rettes til 14 dage. Det afviser Forsvarsministeriet imidlertid, fremgår det af mark-up versionen af det endelige referat. I en note i dokumentet skriver ministeriet:

“Jonas Märcher Ottosen sagde udtrykkeligt, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ville vende tilbage i løbet af nogle uger, eftersom der vil være behov for at anmode leverandøren, U.S. Navy International Programs Office, om tilladelse til frigivelse af oplysninger. 14 dage blev ikke nævnt, hvorfor denne ændring ikke kan medtages.”

Tvisten om “nogle uger” eller “14 dage” er vigtig at få med, da den tilsyneladende siger noget om, at Boeings advokater er meget opsatte på at sagen behandles hurtigt. Det understreges af at man knap fire uger efter mødet i et brev til ministeriet rykker for et svar. Den vage formulering “nogle uger” er åbenbart mindre end 3,5 uge i advokaternes verden.

“Vi har som drøftet på mødet forståelse for, at der er tale om en omfattende sag med en stor mængde data og dokumenter, og vi har på den baggrund også udvist stor tålmodighed med, at der kunne være en længere sagsbehandlingstid for aktindsigtsanmodningen. På den baggrund blev det på ovennævnte møde aftalt, at der indledningsvis indenfor nogle uger ville blive sendt nærmere bestemt materiale i sagen. Dette ses ikke at blive imødekommet til trods for, at der nu er gået knap 4 uger siden det afholdte møde. Der er end ikke modtaget nogen opfølgning eller orientering om status på de aftalte dokumenter fra Forsvarsministeriet.”

Samtidig benytter advokaterne i brevet den 23. november lejligheden til at udvide omfanget af ting, som de gerne vil have for eventuelt at kunne afgrænse anmodningen:

“Vi skal hermed anmode om, at de aftalte dokumenter sendes, idet vi samtidig skal fastholde anmodningen om at prioritere fremsendelse af

1) aktlister for sagen/sagerne,

2) en oversigt over hovedspor i evalueringsprocessen,

3) evalueringsrapporterne uden overstregninger

4) redegørelse for eventuelle oplysninger, som ikke har indgået i evalueringen for typevalget.”

Udvidelsen er værd at notere sig. For det første er aktlisterne kommet med på listen, på trods af at advokaterne på mødet den 28. oktober vide, at aktlisterne ikke bare sådan kan udleveres. For man er ikke gået igang med at behandle anmodningen. Man er kun i samarbejde med Bech-Bruun/Boeing igang med at indsnævre/præciserer ansøgningen, så den ikke bare bliver afvist med begrundelse i paragraf 9, stk 2. Og selv aktlisterne ville efter Forsvarsministeriets opfattelse alene kræve et uforholdsmæssigt stort tids- og ressourceforbrug at vurdere med henblik på udleverelse. Desuden kan de tænkes at indeholde fortrolige informationer. Ifølge referatet, så fik advokaterne det at vide på mødet den 28. oktober:

“Jonas Märcher Ottosen gjorde opmærksom på, at alene behandlingen af selve aktlisterne overstiger, hvad der kan anses for et forholdsmæssigt ressourceforbrug, idet der er tale om et særdeles stort antal sager og dokumenter og en proces, der har varet fra 2005-2016. Det ville derfor være hensigtsmæssigt, hvis der kunne fokuseres på en periode eller et tema med henblik på at afgrænse anmodningen.”

For det andet er formuleringen ændret med hensyn til evalueringsrapporterne og hvilke del af dem man gerne vil have. På mødet den 28. oktober bad man om “De overstregede oplysninger i den offentligt tilgængelige version af den samlede typevalgsrapport, som specifikt vedrører F/A-18F Super Hornet”. Altså informationer om Boeings eget fly, som er blevet overstreget. I brevet den 23. november er det alle overstregede oplysninger i evalueringsrapporterne, som man er interesserede i. En væsentlig udvidelse. Og en anmodning, som Forsvarsministeriet naturligvis slet ikke kan behandle. For man er kun i den indledende fase, der handler om at få afgrænset og indsnævret anmodningen. Det har ministeriet skrevet i et brev mere end en måned før:

“Det bemærkes i den forbindelse, at Forsvarsministeriet ikke har truffet afgørelse om, hvorvidt anmodningen om aktindsigt, som angivet, kan imødekommes. Forsvarsministeriet konstaterede i brevet den 26. september 2016, at anmodningen var af særdeles omfattende og ressourcekrævende karakter.”

To dage senere, den 25. november, svarer Forsvarsministeriet, at de ting, som Bech-Bruun advokaterne bad om på mødet den 28. oktober, skam er på vej. De forventer at kunne fremsende tingene i ugen efter.

Ikke træghed
Fredag den 2. december fremsender Forsvarsministeriet en mail til Bech Bruun-advokaterne. Her er vedhæftet et dokument med hovedsporene i typevalgsprocessen, et bilag til det dokument samt et notat vedrørende anvendelsen af informationer i den danske typevalgsproces. Dermed får advokaterne to ud af tre af de informationer, som man efterspurgte på mødet den 28. oktober.

Den tredje ting lader derimod vente på sig, fremgår det af mailen:

“For så vidt angår US Navy om frigivelse af overstregede oplysninger i typevalgsrapporten til Boeing, har vi som tidligere nævnt iværksat en sådan høring den 10. november. Vi har endnu ikke modtaget svar, men har fulgt op i denne uge. Vi vil fortsat følge op og holde jer opdateret.”

(I parentes skal det måske bemærkes, at Boeings F/A-18F fly er blevet tilbudt Danmark gennem US Navy. Det er US Navy, der har leveret oplysningerne til Danmark. Men de er for en stor dels vedkommende kommet fra Boeing. Og Boeing og US Navy har så at sige været på “samme hold” i den danske kampflykonkurrence. Det kan derfor virke en anelse mærkeligt, at Boeing ikke bare selv kan indhente informationerne hos US Navy.)

Det vil altså sige, at Boeing den 2. december får udleveret to ud af de tre ting, som man bad om på mødet den 28. oktober. At man ikke kan få den tredje ting skyldes at Boeings egen amerikanske regerings søværn ikke har svaret Forsvarsministeriet. Det skyldes således ikke træghed hos ministeriet.

Alligevel kommer Boeing-topchef Tom Bell til byen fire dage senere, den 6. december. Ikke for at tage et møde med ministeriet. Nej, derimod for at gøre politikere og medier opmærksom på, at tingene ikke går hurtigt nok. Og at den danske misinformation skader Boeing. Politiken beskriver Tom Bells dag i Danmark således:

“Dagen blev brugt på at møde repræsentanter for de fleste partier bag flykøbet; afslutningen i mødelokalet hos et af landets største advokatfirmaer, Bech-Bruun, var helliget de få medier, der følger slagsmålet mellem Boeing og Forsvarsministeriet.”

Et besøg, som Tom Bell og Boeing gennemfører på trods af denne formulering til sidst i referatet fra mødet mellem Boeings advokater fra Bech-Bruun og Forsvarsministeriet den 28. oktober:

“Endvidere blev det aftalt, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ikke bebrejdes, at der ikke er truffet afgørelse inden for fristen i offentlighedsloven i lyset af den meget brede og omfattende aktindsigtsanmodning”

Stort postyr
Sagen står nu der, at Bech-Bruun har fået to af de tre ting, som de har bedt om. Forsvarsministeriet har rykket US Navy for den tredje ting. Og ministeriet har inviteret til et nyt møde. Det fremgår af mailen fra den 2. december:

“Vi foreslår, når I har haft lejlighed til at gennemgå materialet, at vi gennemfører et nyt møde med henblik på at drøfte en afgrænsning af Boeings aktindsigtsanmodning.”

Efter denne meget, meget lange gennemgang af korrespondancen mellem Boeings advokater og Forsvarsministeriet kan man spørge sig selv, om det er rimeligt, at Boeing laver et stort postyr i form af topchefens møder med politikere og medier, hvor han brokker sig over ministeriets langsommelige sagsbehandling. Ja, det er op til den enkelte at vurdere. Her er i hvert fald fakta i sagen. Fakta der viser, at Boeings advokater starter med at bruge lang tid på at udfordre ministeriets krav om at anmodningen indsnævres, og beder om aktindsigt i aktlister, som de tidligere har fået at vide, at de ikke kan få aktindsigt i så længe anmodningen er så bred, som det er tilfældet. Boeings advokater er stadig ikke kommet med en indsnævret anmodning, selvom de er blevet bedt om det siden den 26. september. Noget som ministeriet ifølge offentlighedslovens paragraf 9 stk 2, nr. 1 er i sin gode ret til at bede om.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

7 Comments for this entry

 • Kurt Andersen siger:

  Hvorfor er det egentlig at man overhovedet skal have denne diskussion med Boing? Selv om man godt kan forstaa Boing’s skuffelse over at miste et salg, saa haefter jeg mig ved at der i en tidligere artikel stod: ‘Kampflykontoret forklarede sit valg med, at US Navy – som er den formelle sælger af flyet’ – altsaa har Boing saa overhovedet nogen tvist med Danmark hvis der ikke er direkte forhandlinger mellem de to parter. Maaske de hellere skulle tale med Navy’en? Med al respekt for Boing syntes jeg de skulle folde teltet sammen og indse at der kun kan vaere en vinder i saa lille et land som Danmark. Men det udelukker ikke at Boing kan vaere en vinder en anden dag i en anden sammenhaeng. Sure miner tager sig daarligt ud, og efterlader et daarligt indtryk af saa fornemt et foretagende som Boing.

 • VSMUT siger:

  @Kurt Andersen:

  Kampflykontoret valgte at offentliggøre en rapport hvor Boeing’s produkt blev nedgjordt på baggrund af en masse falske facts, noget som vil komme til at have en negativ indflydelse på Boeing’s salgskampagner i andre lande. Derfor.

  Som skatteyder er jeg iøvrigt meget tilfreds. Offentlige institutioner skal ikke låse sig fast på forgyldte løsninger og derefter manipulere med oplysningerne for at få deres vilje. Lad forsvaret bøde for endnu en af deres dumheder.

 • Golf Oscar siger:

  Hov? Kan gamle gennemprøvede fly også være udsat for fejl?

  https://www.navytimes.com/articles/navy-aircrew-injured-at-nas-whidbey-island

 • Dan siger:

  Der er altså skvattet flere F-18 ned i de sidste par måneder, men om det er flyet eller det tekniske der er noget galt med ved jeg altså ikke. Et par af flyene kolliderede, og ellers angives der flere andre årsager.

  I kan selv læse mere på https://theaviationist.com/2016/11/29/canadian-cf-18-crashes-near-cold-lake-killing-pilot-its-the-eighth-legacy-hornet-lost-in-6-months/

  2907-2016 F-18 US
  2708-2016 F/A-18 US
  0208-2016 F-18 US
  3108-2016 F/A-18 Schweiz
  2510-2016 F-18 US (to fly kolliderede)
  0911-2016 F-18C US
  2911-2016 CF-18 US

  Det er en ret elendig statistik uanset…

 • KimE siger:

  Medelåldern på flygplanen överstiger åldern på piloterna och det har inverkan på säkerheten och underhållskostnaderna.

 • VSMUT siger:

  @Dan

  De er dog alle af den gamle version, ikke Super Hornets. Angiveligt også alle omkring det maksimale antal flyvetimer de kan holde til, da afløseren er forsinket med et par år…

 • Dan siger:

  Jo, det er da rigtigt, men at der skvatter SÅ mange ned er bemærkelsesværdigt.

  Jeg kan forresten ikke se at det skulle være et problem at Boeing søger agtindsigt Kurt. Med den viden de opnår, kan Boeing imødegå nye købere, og komme eventuelle spørgsmål i forkøbet. Det er de jo i deres gode ret til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *